ข้อมูลทั่วไป

เขตติดต่อของโรงเรียน

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางบัวทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานีและตำบลขุนศรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม

ด้านประชากร

ประชากรในวัยทำงานมีประมาณ ๑,๘๐๐ คน จำนวน ๒๐๐ ครัวเรือน มีเด็กนักเรียนวัยเรียน ๑๓๐ คน
มัธยมจำนวน ๕๐ คน ระดับอาชีวะ ๓๕ คน ปริญญาตรี ๑๐ คน ประชากรในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ ๙๐ ทำงานโรงงานและอื่น ๆ จำนวนร้อยละ ๑๐ ราย

ด้านศาสนา

ประชากรนับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๙๙ ศาสนาคริสต์ร้อยละ ๑ ประชากรของหมู่บ้านเป็นคนไทยเชื้อสายมอญ
ร้อยละ ๘๐ คนไทยร้อยละ ๑๐ ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างได้รับมาจากบรรพบุรุษ โดยได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่
อำเภอพระประแดง และ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้มีประเพณีสงกรานต์ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทย – รามัญ หลังจากทำนาเสร็จประมาณเดือนเมษายนจะมีการทำบุญกลางแจ้ง วัดมีเอกลักษณ์เฉพาะแบบมอญ มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ด้านการคมนาคม

ใน อดีตการเดินทางมาโรงเรียนบ้านคลองหนึ่งเดินทางโดยทางเรือ ในปัจจุบันสามารถเดินทางมาโรงเรียนโดยทางรถยนต์ สามารถเดินทางมาได้ทุกฤดูกาล

สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านคลองหนึ่ง เป็นโรงเรียนภาครัฐขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดการศึกษาแก่นักเรียน
ทั้งในและนอกเขตบริการ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่
อนุบาล ๔ ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘ ห้องเรียน มีนักเรียน ๕๒ คน มีบุคลากร ๘ คน

 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองหนึ่งมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้

อาคารเรียนแบบ ป.๑ ข ๘ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง
ส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๙ ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง
อาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง
อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ซึ่งเป็นอาคารที่ขอพระราชทาน อัญเชิญตราสัญลักษณ์และชื่ออาคาร เป็นอาคารที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง มีพื้นที่ใช้สอย ๕๙๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณกอสร้าง ๒,๖๒๖,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕
Advertisements