ประวัติโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ขาว

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์

ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐

โทรศัพท์ ๐-๒๙๒๒-๓๙๑๐ , โทรสาร ๐-๒๙๒๒-๓๙๑๐

สภาพทั่วไปของโรงเรียน

รง เรียนบ้านคลองหนึ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งพระครูสมุหหลอม รองเจ้าอาวาสวัดปลายคลองขุนศรี เป็นผู้คิดริเริ่ม หาที่ดินในการก่อสร้างอาคารเรียน
โดยประสานงานกับผู้ใหญ่เหลือ ไกรงู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ และได้รับการบริจาคที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียนจำนวน
เนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา จากหม่อมแตงไทย เทวกุล และนายเผื่อน สาคร ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง ๙๐ เซนติเมตร หลังคามุงกระเบื้อง ด้วยงบประมาณ  ๓๒๐,๐๐๐ บาท จากอำเภอไทรน้อย โดยมีนายชวนัส ลำภู รักษาการตำแหน่งครูใหญ่และนายสวาท ภูมิน้อย เป็นครูผู้สอน

ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท
ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก จำนวน ๑ หลัง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท
ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้ทำการเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารแบบ ป.๑ ข อีกจำนวน ๔ ห้องเรียน ด้วยงบประมาณ
๓๒๐,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครูอีก ๒ หลัง ด้วยงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบ
สปช. ๖๐๑/๒๙ ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง ด้วยงบประมาณ ๗๗,๐๐๐ บาท
และสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๑ หลัง ด้วยงบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนประสบอุทกภัยน้ำท่วมเมื่อปลายปี ๒๕๔๙
ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยงบประมาณ ๖๗๗,๐๐๐ บาท
และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยงบประมาณ ๒,๖๒๖,๐๐๐ บาท

Advertisements