ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

๑. นายชวนัส ลำภู                                                     รักษาการครูใหญ่                           ๒๕๑๔-๒๕๓๐

๒.นายจรินทร์ ลักษณะอาร ี                                             ครูใหญ่                                   ๒๕๓๐-๒๕๓๙

๓. น.ส.สมศรี ศักดิ์รุ่งพงศากุล                                        ครูใหญ่                                   ๒๕๓๙-๒๕๔๒

๔. นายสุทธินาถ ปสันตา                                                 ครูใหญ่                                   ๒๕๔๒-๒๕๔๔

๕. น.ส.สมศรี เต็มอนุภาพกุล                                           ครูใหญ่                                   ๒๕๔๔-๒๕๔๗

๖. นายตระกูล บุญวิริยะ                                         ผู้อำนวยการโรงเรียน                         ๒๕๔๗-๒๕๔๘

๗. นายสมบูรณ์ บัวจำรัส                                       ผู้อำนวยการโรงเรียน                         ๒๕๔๘-๒๕๕๑

๘. นายธีรวัฒน์ กฤชเพ็ชร์                                     ผู้อำนวยการโรงเรียน                         ๒๕๕๑-๒๕๕๒

๙. นายสุนทร ประชารุง                                        ผู้อำนวยการโรงเรียน                         ๒๕๕๒- ๒๕๕๔

๑๐. น.ส.จงจินต์  ฐิติพงษ์พานิช                             ผู้อำนวยการโรงเรียน                         ๒๕๕๔-๒๕๕๕

๑๑.นางผุสดี  หวายนำ                                       ผู้อำนวยการโรงเรียน                     ๒๕๕๕-ปัจจุบัน

Advertisements