บุคลากร

นางผุสดี  หวายนำ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประมวล  มานพ

ครูผู้ช่วย

นางสาวปารณีย์  เปี้ยทา

ครูผู้ช่วย

นางสมใจ  กิจพินิจ

ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐ์กานดา  ทรัพย์แก้ว

ครูอัตราจ้าง

นางสาวกันยารัตน์  เข็มแก้ว

ครูอัตราจ้าง

นายพันศักดิ์  บุญช่วย

ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุ่งอรุณ  เชิญผึ้ง

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาพร  ดาวสอน

ครูธุรการ

Mr.Adison  Apostal

ครูต่างประเทศ

นางสาวหฤทัยปรีย์  จันทร์สิงห์

นักการภารโรง

Advertisements