คำขวัญโรงเรียน

“เรียนดี มีวินัย รู้จักใช้เทคโนโลยี มั่งมีภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม”

” ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต ”

ปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างส่องโลก

 

“พัฒนาสิ่งแวดล้อม    พร้อมคุณธรรม
นำวิชาการ   สืบสานภูมิปัญญา”

Advertisements