ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 16 พ.ค.2555

ระดับชั้น
เพศ
รวม
ชาย
หญิง
อนุบาล 1
1
5
6
อนุบาล 2
2
4
6
รวมอนุบาล
3
9
12
ประถมศึกษาปีที่ 1
3
3
6
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
4
5
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
3
5
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
5
9
ประถมศึกษาปีที่ 5
4
1
5
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
5
12
รวมประถมศึกษา
21
21
42
รวมทั้งสิ้น
24
30
54
Advertisements