วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ด
ี”

  1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการของท้องถิ่น
  2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้โอกาสได้รับการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
  3. มุ่งมั่นปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

  • ผู้บริหารสร้างพลังขับเคลื่อนให้คณะครู บุคลากร และผู้ปกครอง องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
  • พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ
  • สร้างเสริมบุคลากรทุกระดับทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถจัดกระบวนการ จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
  • ระดม สรรพกำลัง สร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์การศึกษาที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร ประชาสังคม ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา
Advertisements